Regulamin

REGULAMIN HURTOWNI INTERNETOWEJ
obowiązujący od dn. 25.12.2014 r.

Hurtownia FAKTOR Danuta Niemiec  działająca pod adresem https://www.faktor.krakow.pl z siedzibą w Krakowie, adres 30-710 Kraków ul.Krzywda  17 zarejestrowana przez Wójta Gminy Liszki Nr ewidencyjny 676/12/93  NIP 944-160-60-09, REGON 350927036

UŻYTKOWNICY

1. Każda osoba dokonująca zakupów w Hurtowni Internetowej www.faktor.krakow.pl ma obowiązek zapoznania się z poniższym regulaminem postępowania i z jego regułami.
2. Dokonanie zakupów w naszej hurtowni oznacza akceptację zasad niniejszego regulaminu.
3. Z oferty mogą korzystać  podmioty prowadzące działalność gospodarczą.
4. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z tym, iż Kupujący zapoznał się z poniższym regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. Zamówienia przyjmowane są przez Hurtownię Internetową www.faktor.krakow.pl jedynie za pomocą formularza dostępnego na stronie www.faktor.krakow.pl, a następnie weryfikowane przez Firmę Handlową FAKTOR.

2. Podstawowym warunkiem realizacji zakupu towarów jest prawidłowe wypełnienie formularza, w treści którego należy wpisać:
• dane osobowe
• numer telefonu,
• e-mail,
• adres na który ma być dostarczony zamówiony towar.

Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego lub niezgodnego z Regulaminem dokonania Zamówienia przez Klienta, błędnych danych wskazanych w formularzu rejestracyjnym, błędnego adresu dostawy, całkowitą odpowiedzialność ponosi Klient, który samodzielnie wypełnił formularz rejestracyjny.

3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę. Nie będą realizowane zamówienia wzbudzające wątpliwości, z nieprawidłowo wypełnionym formularzem lub zamówienia, których nie uda się potwierdzić.

4. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawcy. W razie problemów z dostępnością części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (realizacja częściowa lub anulowanie całego zamówienia).

5. Płatność za zamówiony towar na wskazany nr bankowy powinna nastąpić nie wcześniej niż po weryfikacji zamówienia przez Firmę Handlową FAKTOR. O stanie weryfikacji zamówienia klient informowany jest drogą mailową na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym.

6. Klient w momencie przyjmowania przesyłki ma prawo sprawdzenia jej zawartości. W przypadku braku towaru lub towarów, bądź uszkodzeń powstałych w czasie transportu może złożyć reklamację w formie pisemnej na adres Firmy Handlowej FAKTOR. Reklamacja rozpatrzona będzie w terminie 14 dni od dnia jej wpłynięcia. W przypadku uszkodzeń mechanicznych powstałych w wyniku transportu klient zobligowany jest do sporządzenia w obecności kuriera protokołu szkody. Wyłącznie na podstawie protokołu możliwa będzie reklamacja.


7. Firma Handlowa FAKTOR zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia bez podania przyczyny. W takim wypadku Firma Handlowa FAKTOR powiadomi Klienta o odmowie.

8. Ceny towarów podane w opisie danego produktu nie uwzględniają podatku VAT  - są to ceny netto wyrażone w złotych polskich. Cena produktu nie uwzględnia kosztów dostawy zamówienia. Po dodaniu produktu do koszyka otrzymamy kwotę brutto.9. Gdy do zamówienia ma zostać wystawiona faktura VAT, zamawiający jest zobowiązany do zaznaczenia odpowiedniej opcji w trakcie składania zamówienia oraz, w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą lub instytucji, do podania w formularzu numeru NIP.
10. Firma Handlowa FAKTOR akceptuje następujące formy płatności:

-przedpłatę przelewem na wskazany rachunek bankowy

-gotówka

-płatność u kuriera przy odbiorze przesyłki "za pobraniem".

11. Odbiór osobisty możliwy jest jedynie przy wcześniejszym ustaleniu oraz otrzymaniu przez kupującego informacji, iż jego zamówienie jest gotowe do odbioru.

12. Zamówienia realizowane są na terenie UNII EUROPEJSKIEJ.

KOSZTY I CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Termin realizacji zamówienia po uprzedniej weryfikacji wynosi od 24h do 14 dni, od chwili otrzymania płatności za zamówienie (w praktyce czas ten wynosi 2-3 dni, chyba że przy produkcie na stronach Firmy Handlowej FAKTOR podany był inny termin dostawy). W przypadku braku towaru w magazynie, Klient jest natychmiast informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia.
2. Koszty przesyłki zamówionego towaru lub towarów ponosi zamawiający w wysokości zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Cena wysyłki towarów o wadze przekraczającej 30 kg jest ustalana indywidualnie w zależności od wagi i wartości przesyłki.

Cena paczki pocztowej POCZTY POLSKIEJ do 10 kg wynosi 15,00 zł brutto po uprzedniej wpłacie na konto.

Cena paczki pocztowej POCZTY POLSKIEJ do 10 kg płatnej przy odbiorze wynosi 19,00 zł brutto.

Cena paczki wysyłanej za pośrednictwem kuriera inPost o wadze do 3 kg. płatnej przelewem wynosi 19,00zł brotto

Cena paczki wysyłanej za pośrednictwem kuriera inPost płatnej przy odbiorze o wadze do 3 kg wynosi 23,00zł brutto

Cena paczki wysyłanej za pośrednictwem kuriera inPost o wadze od 3 - 30 kg płatnej przelewem wynosi 25,00zł brutto

Cena paczki wysyłanej za pośrednictwem kuriera inPost płatnej przy odbiorze o wadze od 3-30kg wynosi 29,00zł brutto

3. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia lub zmiany cen nasz pracownik niezwłocznie skontaktuje się z państwem.
4. www.faktor.kraków.pl zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży.

5 . Zamawiający jest zobowiązany do odebrania przesyłki.

6,Jeżeli klient nie odebrał towaru zamówionego za pobraniem Firma Handlowa Faktor ma prawo obciążyć go kosztami transportu zamówionego towaru ,do miejsca dostawy wskazanego w zamówieniu oraz kosztami zwrotu przesyłki do siedziby firmy.

7. Godzina dostarczenia zamówionego towaru przez kuriera nie jest uzależniona od Firmy Handlowej FAKTOR i nie ma na nią wpływu.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Klient ma prawo, bez podawania przyczyny, odstąpić od umowy, w ciągu 14 dni od dnia złożenia zamówienia lub otrzymania towaru lub towarów składając stosowne oświadczenie na piśmie (art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny - Dz. U. Nr 22, poz. 271). W takim przypadku Klient jest zobowiązany przesłać zamówiony towar lub towary w oryginalnym opakowaniu, zabezpieczony/e przed zniszczeniem wraz z dowodem sprzedaży, oraz pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy na adres Firmy Handlowej FAKTOR.
 Zwrot i odstąpienie od umowy w tym trybie dotyczy tylko towaru lub towarów będących w nienaruszonym stanie (tzn. towar nie może nosić śladów eksploatacji, musi zawierać wszystkie elementy z którymi został dostarczony, a w szczególności oryginalne opakowanie w idealnym stanie).
2. Po doręczeniu zwracanego towaru następuje procedura weryfikująca:
- Pracownik firmy weryfikuje zgodność zawartości przesyłki z dokumentem sprzedaży, sprawdza stan opakowań, ewentualnie towaru. Jeżeli zostanie stwierdzona zgodność przechodzi do kolejnego punktu, w przeciwnym wypadku towar jest odsyłany do nabywcy na jego koszt.
- Zostaje sporządzony dokument korygujący (faktura korygująca VAT lub paragon korygujący) który zostaje wysłany do nabywcy. Nabywca ma obowiązek odesłania lub dostarczenia podpisanego czytelnie dokumentu korygującego do Firmy Handlowej FAKTOR
3,Klient ma obowiązek odesłać towar przesyłką w tej samej cenie jaką zapłacił za wysyłkę.
4. W przypadku uzasadnionego zwrotu towaru lub towarów, pieniądze za towar oraz za przesyłkę zwrotną  będą zwrócone przelewem z rachunku bankowego Firmy Handlowej FAKTOR na rachunek bankowy Klienta lub przekazem pocztowym. Zwrot pieniędzy następuje w ciągu 14 dni licząc od daty dostarczenia zwracanego towaru do Firmy Handlowej FAKTOR (decyduje data listu przewozowego z firmy spedycyjnej

OŚWIADCZENIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

[DANE SPRZEDAJĄCEGO]
…………………………….
…………………………….
…………………………….

Ja………………………………niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży

następującej/ych rzeczy ……….………………………………………………………………………………………………………….,

numer oferty……………………………………… .
Data zawarcia umowy to ………………………………………., data odbioru ……………………………………………….… .

Imię i nazwisko………………………………………………………….
Login Allegro……………………………………………………………..
Adres …..…………………….……..…………………………………….
Data………………………………………………………………………….
…….……………………………………………………………………
Podpis 
REKLAMACJA

1. Towary wadliwe bądź uszkodzone fabrycznie są wymieniane na nowe, pod warunkiem zgłoszenia uszkodzenia w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki. Koszty przesłania Państwu bez wadliwego towaru pokrywa sklep.

2. W przypadku sprzedaży hurtowej, ze względu na fakt że produkty przeznaczone są do dalszej odsprzedaży, strony wyłączają odpowiedzialność dostawcy z tytułu rękojmi za wady towarów (art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego), za wyjątkiem towarów, na które została udzielona odrębna rękojmia. Rękojmia za wady fizyczne obejmuje wyłącznie uprawnienie kupującego do żądania dostarczenia rzeczy wolnych od wad zamiast rzeczy wadliwych (nie dotyczy uszkodzeń mechanicznych). Od momentu zakupu, gdzie zostanie on wymieniony na wolny od wad lub w przypadku braku na magazynie zostanie dokonana korekta i należność za towar zostanie zwrócona. Pozostałe uprawnienia wynikające z przepisów o rękojmi za wady fizyczne ulegają wyłączeniu, stosownie do treści art.558 §1 KC. W przypadku odbioru towaru przez klienta od osób, firm lub instytucji trzecich (firma kurierska, Poczta Polska, itp.), nabywca zobowiązany jest do sprawdzenia towaru w obecności osoby doręczającej, celem uniknięcia nieporozumień.W przypadku uszkodzeń mechanicznych i w razie ich wystąpienia zobowiązuje się do sporządzenia protokołu w obecności doręczyciela, który będzie jedyną podstawą do roszczeń z tego tytułu. .Zastrzegamy sobie również możliwość zwrotu części lub całości środków jakie klient wpłaca za zamówiony towar w przypadku błędów systemu związanych z dostępnością towarów ewentualnie z przyczyn losowych gdzie realizacja zamówienia jest nie możliwa do 14 dni roboczych

3 W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy użytkownika, wszelkie koszty pokrywa Klient.
4. Do przesyłanego do nas towaru prosimy dołączyć oryginał rachunku lub kserokopię faktury. Towar należy przesłać na adres Firmy Handlowej FAKTOR

5. Klient ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności dostarczyciela.
6. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru towaru w obecności spedytora. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z dostarczycielem protokołu reklamacyjnego.

7. Reklamacje można składać wyłącznie pocztą elektroniczną na adres e mail : biuro@faktor.krakow.pl w tytule wiadomości wpisując "Reklamacja" oraz dołączając wypełniony formularz zwrotu/reklamacji dostępny na stronach Firmy Handlowej FAKTOR.

8. Koszty reklamowanego towaru pokrywa kupujący, w przypadku uzasadnionej reklamacji - koszt wysyłki zwracany jest na rachunek bankowy podany przez klienta. Nie przyjmowane będą przesyłki pobraniowe. Klient zobowiązuje się również zabezpieczyć reklamowany towar tak by nie uległ on zniszczeniu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. www.faktor.krakow.pl nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowane zamówienia z przyczyn technicznych (wadliwego działania sieci, za niezrealizowanie zamówienia) oraz nieterminowe dostarczenie przesyłek przez Pocztę Polską lub firmę kurierską.
2. www.faktor.krakow.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie, które będą obowiązywały od chwili umieszczenia ich na stronie www.faktor.krakow.pl

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają odpowiednio zastosowanie obowiązujące przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 1997 r. Nr 133, poz. 883).

4. Firma Handlowa FAKTOR gwarantuje swoim kontrahentom ochronę danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem tj. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U nr 133 poz. 883). Dane zamawiającego wykorzystywane będą wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz przesyłania materiałów reklamowych i nie zostaną przekazane osobom trzecim ani firmom. Sposób ich przechowywania będzie uniemożliwiał dostęp do nich osobom niepowołanym.
Każdy kontrahent ma prawo do wglądu i korekty swoich danych poprzez wysłanie odpowiedniej informacji na adres e-mail Firmy Handlowej FAKTOR

5. Produkty przedstawione na zdjęciach są jedynie przedmiotami poglądowymi mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistych

6. Hurtownia Faktor wykorzystuje pliki typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu Sklepu przez Klienta w celu: utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie serwisu Sklepu ponownie wpisywać Hasła, dostosowania serwisu Sklepu do potrzeb Klientów oraz tworzenia statystyk oglądalności podstron ww. serwisu Wszystkie zdjęcia na naszej stronie są naszego autorstwa.Zakaz kopiowania zdjęć bez uprzedniej pisemnej zgody.Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.)
7.  Produkty prezentowane na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie są zaproszeniem do złożenia oferty.

8. Wszystkie zdjęcia na naszej stronie są naszego autorstwa.Zakaz kopiowania zdjęć bez uprzedniej pisemnej zgody.Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.)

Wykorzystujemy pliki typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu Sklepu przez Klienta w celu: utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie serwisu Sklepu ponownie wpisywać Hasła, dostosowania serwisu Sklepu do potrzeb Klientów oraz tworzenia statystyk oglądalności podstron www.

Zamówienia składane za pośrednictwem strony hurtowni FAKTOR realizowane są tylko w opakowaniach zbiorczych. Podane ceny są cenami NETTO i nie zawierają podatku VAT. Na zakupy detaliczne zapraszamy na nasze aukcje Allegro

  • Dodaj link do:
  • facebook.com